ChemSession19-kom1

ChemSession’19

XVI Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’19

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XVI Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’19. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2019 r. (piątek) w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego


Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz szesnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prac zostaną wydrukowane w materiałach seminarium. Warto podkreślić, iż wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W trakcie części plenarnej uczestnicy seminarium będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy wspólne spotkanie towarzyskie.

W danych opłaty został podany błędny NIP 525-10-51-997 poprawny to NIP 525-10-51-977

Polskie Towarzystwo Chemiczne 00-227 Warszawa, ul. Freta 16
(NIP 525-10-51-977)
Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
koniecznie z dopiskiem: ChemSession’19 + imię i nazwisko uczestnika
Przy wpłatach grupowych należy koniecznie dołączyć całą listę uczestników

PROGRAM SEMINARIUM

900-950 Rejestracja Uczestników Seminarium (Hol główny CNBCh)
950-1000 Otwarcie Seminarium (Aula A+B CNBCh)
Sesja plenarna I prowadzący: Robert Nowakowski/Paweł Horeglad (Aula A+B CNBCh)
1000-1045 prof. Joanna Cieśla (Wydział Chemiczny PW)
Nagroda Nobla z Chemii 2018. Zaprzęgnięcie ewolucji do pracy
1045-1130 dr Wojciech Chaładaj (Instytut Chemii Organicznej PAN)
Addycje do alkinów katalizowane kompleksami metali przejściowych
1130 -1145 dr Evelin Witkowska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
SERS-based detection of foodborne bacteria – a step towards development of food microbiology
1145 -1215 Przerwa na kawę & herbatę (Hol główny CNBCh)
Sesja plenarna II prowadzący: Adam Proń (Aula A+B CNBCh)
1215-1300 prof. Peter Reiss (CEA Grenoble)
Semiconductor nanocrystals: past, present, future
1300-1315 Mateusz Abram (Centrum Nowych Technologii UW, Wydział Biologii UW)
Nanostrusturing of Photosystem I protein on the single layer graphene enriched with plasmonic nanostructures increases photocurrent generation
1315-1330 Kamila Łępicka (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
First steps in preparation of an ambipolar conducting polymer based supercapacitor prototype
1330-1500 Przerwa obiadowa (Hol główny CeNT)
Sesja plenarna III prowadzący: Izabela Madura (Aula A+B CNBCh)
1500-1515 Marta Janczuk-Richter (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
Długookresowe siatki światłowodowe do bezznacznikowej detekcji wirusów
1515-1600 dr Michał Chmielewski (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW)
MOF-y,  czyli  szkielety  metalo-organiczne  –  odpowiedź  chemików  na  globalne wyzwania cywilizacyjne
Sesja plakatowa
1600-1745 Sesja plakatowa, konkurs na najlepsze prezentacje (Hol główny CeNT)
1745-1815 Uroczyste wręczenie nagród za najlepsze prezentacje plakatowe (Hol główny CeNT)
1815-2100 Spotkanie koleżeńskie (Hol główny CeNT)

ChemSession’19-program

POSTERY

( 1600-1745 Hol główny CeNT )

Lp nazwisko imię jednostka tytuł wystąpienia
P-1 Ajdys Leszek Instytut Energetyki FORMOWANIE WARSTW SPINELOWYCH (MN,CO)3O4 NA ELEMENTACH STALOWYCH STOSU OGNIW PALIWOWYCH SOFC
P-2 Al-sharafi Mohammed Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii KINETICS AND PRODUCT’S YIELDS OF MONO AND SESQUITERPENES SECONDARY ORGANIC AEROSOL (SOA) COMPONENTS IN THE AQUEOUS PHASE REACTIONS WITH OZONE AND OH RADICALS
P-3 Ambroziak Robert Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii FILMS OF ORDERED FREESTANDING TITANIUM OXIDE NANOTUBES AS EFFICIENT SUBSTRATES FOR IMMOBI-LIZATION OF PLASMONIC NANOPARTICLES: A SIMPLE METHOD OF SYNTHESIS OF SUBSTRATES FOR SURFACE-ENHANCED RAMAN SCATTERING
P-4 Antoniak Damian Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ORTO-LITOWANIE FLUORKÓW ARENOSULFONYLOWYCH ORAZ FLUOROSULFONIANÓW ARYLU
P-5 Bagiński Maciej Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UKŁADY HELIKALNE ZŁOŻONE Z CIEKŁOKRYSTALICZNYCH NANOCZĄSTEK ZŁOTA OSADZONYCH NA MATRYCY ORGANICZNEJ
P-6 Berbeć Sylwia Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii B2-TYPE AMYLOIDLIKE FIBRILS OD POLY-L-GLUTAMIC ACID CONVERT INTO LONG, HIGHLY ORDERED HELICES UPON DISSOLUTION IN DIMETHYL SULFOXIDE
P-7 Berus Sylwia Instytut Chemii Fizycznej PAN SERS SPECTRA OF STREPTOCOCCUS-SPECIES AND STRAIN LEVEL
P-8 Bialik Maria Warszawski Uniwersytet Medyczny NOŚNIKI POLIESTROWE OPARTE NA CZĄSTECZCE RUTYNY: OTRZYMYWANIE, BADANIA STRUKTURALNE ORAZ BIOLOGICZNE
P-9 Bicka Marta Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii BADANIE SKŁADU BIAŁKOWEGO I FUNKCJI PROMIENI ŁĄCZĄCYCH W RZĘSCE RUCHOMEJ U ORZĘSKA TETRAHYMENA THERMOPHILA TECHNIKAMI SPEKTROMETRII MAS
P-10 Buta Aleksandra Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii REKONSTYTUCJA INTEGRALNEGO BIAŁKA BŁONOWEGO (POMPY SODOWO-POTASOWEJ) W FAZACH KUBICZNYCH
P-11 Bzura Justyna Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii WZROST BAKTERII PROTEUS VULGARIS W WARUNKACH HODOWLI OKRESOWEJ
P-12 Charążka Monika Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii MODYFIKACJA BAKTERII LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NANOCZĄSTKAMI RENU
P-13 Cichowicz Grzegorz Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii CHEMIA STRUKTURALNA FAZ PLASTYCZNYCH – KRYSZTAŁY I KOKRYSZTAŁY GLOBULARNYCH CZĄSTECZEK AMIN I ALKOHOLI.
P-14 Cytryniak Adrianna Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii LIOTROPOWE LIPIDOWE UKŁADY CIEKŁOKRYSTALICZNE JAKO NOŚNIKI LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH
P-15 Czajka Agnieszka  Wydział Chemiczny PW WYKORZYSTANIE UPSALITU W SYNTEZIE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH
P-16 Czarnota-Bojarska Marta  Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW SYNTEZA SONDY SNO-TRAP
P-17 Czerwiński Paweł  instytut chemii organicznej PAN CHEMOSELEKTYWNA REDUKCJA FLUOROWANYCH AMIDÓW DO IMIN I ICH DALSZA FUNKCJONALIZACJA
P-18 Daniluk Maria Wydział Chemiczny PW SYNTEZA, ROZDZIAŁ NA ENANCJOMERY I WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNE CYKLICZNYCH POCHODNYCH FERROCENU
P-19 Dec Robert Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii FRAGMENTY INSULINY O SILNIE AMYLOIDOGENNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
P-20 Dobros Natalia Warszawski Uniwersytet Medyczny WPŁYW METODY EKSTRAKCJI NA ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW POLIFENOLOWYCH W KWIATACH LAWENDY WĄSKOLISTNEJ
P-21 Drwal Krzysztof Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii BADANIE SPECJACJI CHROMU W WODACH PO FOTODEGRADACJI BADANIA MODELOWE.
P-22 Dziubak Damian Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW TIOLOWA POCHODNA CHITOZANU ZAADSORBOWANA NA ZŁOTEJ ELEKTRODZIE JAKO MATRYCA DO UNIERUCHOMIENIA DWUWARSTWY LIPIDOWEJ
P-23 Eifler Joanna Warszawski Uniwersytet Medyczny OTRZYMYWANIE ORAZ BADANIA KINETYKI UWALNIANIA SIMWASTATYNY Z KOMPOZYTU HYDROKSYAPATYTOWO-ALGINIANOWEGO WZBOGACONEGO JONAMI ŻELAZA (III) I SELENU (IV)
P-24 Gasik Joanna Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii PORÓWNANIE PROCESU MINERALIZACJI DWÓCH LINII KOMÓRKOWYCH OSTEOBLASTÓW CZŁOWIEKA
P-25 Gawęda Weronika Instytut Chemii i Techniki Jądrowej BIOKONIUGATY FERRYTU BAROWEGO ZNAKOWANE RA-223 W ALFA-RADIOIMMUNOTERAPII
P-26 Gawor Andrzej Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW POSZUKIWANIE BIAŁEK ZAWIERAJĄCYCH MODYFIKACJE SELENOAMINOKWASOWE W TKANKACH ZWIERZĘCYCH
P-27 Głowacka Justyna Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii BIOANALITYCZNE SYSTEMY PRZEPŁYWOWE DO OZNACZANIA AKTYWNOŚCI CERULOPLAZMINY W SUROWICY KRWI
P-28 Głowacki Michał Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ENANCJOSELEKTYWNE ORGANOKATALITYCZNE REAKCJE MICHAELA Z UDZIAŁEM Β-TRIFLUOROMETYLOWYCH Β,Β-DIPODSTAWIONYCH ENONÓW TIAZOLOWYCH
P-29 Głowacz Klaudia Wydział Chemiczny PW MATRYCA MODYFIKOWANYCH NANOCZĄSTKAMI CZUJNIKÓW Z PASTY WĘGLOWEJ JAKO NARZĘDZIE DO IDENTYFIKACJI AMINOKWASÓW
P-30 Górzyńska Emilia, Kaliszczak Magdalena Instytut Chemii i Techniki Jądrowej MULTIMODALNY RADIOBIOKONIUGAT OKTREOTYD-PEG-198AUNPS-DOX DO CELOWANEJ TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
P-31 Grzelak Dorota Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii PROCES SAMOORGANIZACJI NANOPRĘTÓW ZŁOTA – ŚLEDZENIE RUCHU POJEDYNCZEJ NANOCZĄSTKI PRZY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ
P-32 Halik Paweł Instytut Chemii i Techniki Jądrowej PHYSICOCHEMICAL EVALUATION OF NOVEL RADIOCONJUGATES BASED ON PEPTIDE ANTAGONIST SPANTIDE I AND GA-68/LU-177 THERANOSTIC-LIKE ISOTOPES FOR GLIOMA CANCER
P-33 Jagielska Agata Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ZASTOSOWANIE METODY LA-ICP-MS DO WIZUALIZACJI ROZMIESZCZENIA PIERWIASTKÓW W MÓŻDŻKU SZCZURA
P-34 Jagleniec Damian Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ROZPOZNANIE I EKSTRAKCJA CHLORKU SODU ZA POMOCĄ RECEPTORA PAR JONOWYCH, POCHODNEJ AMIDU KWASU KWADRATOWEGO
P-35 Jakubowska Katarzyna Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii OBLICZENIA PARAMETRÓW NMR DLA KOMPLEKSU RTĘĆ-WODA
P-36 Jędrych Agnieszka Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii NANOCZĄSTKI KONTRA NOWOTWÓR – BIOKOMPATYBILNE NANOCZĄSTKI METALI Z GRUPY PLATYNOWCÓW W CELOWANYCH TERAPIACH ANTYNOWOTWOROWYCH
P-37 Karpiński Adam Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii RÓŻNICOWA ANALIZA PROTEOMICZNA TKANEK MÓZGÓW PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEUROZWYRODNIENIOWYMI
P-38 Kasiński Adam Warszawski Uniwersytet Medyczny NOWE HYDROŻELOWE NOŚNIKI SUBSTANCJI PRZECIWNOWOTWOROWYCH
P-39 Kasztelan Mateusz Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ROLA I WPŁYW STRUKTURY TLENKU GRAFENU NA WIDMA SERS
P-40 Kędzia Katarzyna Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii SYNTEZA 2-HYDROKSYALKILIDENO-19-NORKALCYTRIOLU ZE SFUNKCJONALIZOWANYM ŁAŃCUCHEM BOCZNYM
P-41 Khodadadi Amirhassan  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii INVESTIGATIONS ON OXIDATION OF THIN MOS2 LAYERS UNDER AMBIENT CONDITIONS
P-42 Kołodziejska Barbara Warszawski Uniwersytet Medyczny SYNTEZA MODYFIKOWANYCH JONOWO APATYTÓW WĘGLANOWYCH INSPIROWANYCH APATYTEM BIOLOGICZNYM
P-43 Konarzewska Dorota Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW ODDZIAŁYWANIE CYKLICZNEGO LIPOPEPTYDU Z BŁONAMI LIPIDOWYMI ZBUDOWANYMI Z FOSFATYDYLOGLICEROLI
P-44 Konopko Adrian Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii BADANIE ANTYOKSYDACYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI REZWERATROLU W MODELOWYCH, HETEROFAZOWYCH UKŁADACH LIPIDOWYCH
P-45 Kopiasz Rafał  Wydział Chemiczny PW THE ENHANCEMENT OF DEGRADATION RATE INDUCED BY ELONGATION AND STIFFENING OF POYMERIC BACKBONE – PATH TO NOVEL LINKER FOR DEGRADABLE POLYCATIONS BASED ON ALKYLATED DABCO
P-46 Kosińska Katarzyna Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN NOVEL LIGANDS OF THE NEUROKININ-1 RECEPTOR: DESIGN, SYNTHESIS, RECEPTOR AFFINITY, CYTOTOXICITY AND MODELLING STUDIES
P-47 Koteras Kacper Centrum Nowych Technologii UW PRÓBY DOMIESZKOWANIA FLUORKU SREBRA(II)
P-48 Kraszewski Karol Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii BADANIA NAD MECHANIZMEM OKSYDATYWNEJ ENANCJOSELEKTYWNEJ DEAROMATYZACJI FENOLI PRZY UDZIALE ZWIĄZKÓW HIPERWALENCYJNEGO JODU
P-49 Krzak Agata Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii CYCLODEXTRIN AS A CARRIER FOR ANTICANCER DRUG-TEMOZOLOMIDE
P-50 Krzyżewski Michał  Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof.. Ignacego Mościckiego WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE KLEJÓW SAMOPRZYLEPNYCH NA BAZIE KAUCZUKÓW I POLIMERÓW LINIOWYCH
P-51 Kubiak Anna Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii EKSTRAKCJA BISFENOLU S I BISFENOLU F Z PRÓBEK ŻYWNOŚCI ZA POMOCĄ SORBENTÓW Z NADRUKIEM MOLEKULARNYM – MIP
P-52 Kukielski Michał Wydział Chemiczny PW KOMPOZYTY CERAMIKA METAL OTRZYMANE METODĄ INFILTRACJI CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW POROWATYCH
P-53 Kusio Jarosław Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii SYNTEZA FLUORESCENSYJNEGO CZUJNIKA RODNIKÓW PEROKSYLOWYCH
P-54 Kutniewska Sylwia Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ANALIZA STRUKTURALNA I OBLICZENIOWA WYBRANYCH LAKTONÓW
P-55 Kużelewska Alicja Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii BADANIE WPŁYWU ETAPU FOTODEGRADACJI NA SPECJACJĘ TALU W WODACH
P-56 Lach Jakub Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof.. Ignacego Mościckiego ODZYSK MIEDZI Z JEJ ALKALICZNYCH KĄPIELI AMONIAKALNYCH POPRZEZ ELEKTROLIZĘ Z KONTROLĄ POTENCJAŁU
P-57 Laskus Aleksandra Warszawski Uniwersytet Medyczny OTRZYMYWANIE ORAZ BADANIA KINETYKI UWALNIANIA SIMWASTATYNY Z KOMPOZYTU HYDROKSYAPATYTOWO-ALGINIANOWEGO WZBOGACONEGO JONAMI ŻELAZA (III) I SELENU (IV)
P-58 Lewińska Izabela Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii OZNACZANIE KREATYNINY METODAMI OPTYCZNYMI W PRÓBKACH O ZNACZENIU KLINICZNYM
P-59 Lidwin Weronika Zakład Chemii Analitycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny WYKORZYSTANIE METOD OBLICZENIOWYCH W ANALIZIE POLIMORFIZMU ARYPIPRAZOLU
P-60 Luchcińska Sylwia Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego BADANIE WYKONALNOŚCI ODZYSKIWANIA MIEDZI Z ODPADÓW POCHODZĄCYCH ZE ZUŻYTYCH PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
P-61 Łach Patrycja Instytut Chemii Fizycznej PAN ON THE „GATE EFFECT” IN ELECTROCHEMICAL SENSING WITH A MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER AND REDOX PROBES
P-62 Łęcki Tomasz Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii MODIFICATION OF THE PHOTOCATALYTIC SYSTEM FTO/TIO2/SRTIO3 VIA GRAPHENE QD, G-C3N4 AND INORGANIC DOPANTS: CO 2+, FE 3+, LA 2+ TO IMPROVE PHOTOCATALITIC PROPERTIES UNDER VISIBLE LIGHT
P-63 Łysenko Natalia Warszawski Uniwersytet Medyczny PORÓWNANIE MODELI ADSORPCJI RODNIKÓW NITROKSYLOWYCH TEMPO ORAZ 4-OH-TEMPO NA HYDROKSYAPATYCIE WAPNIOWYM. BADANIA PRZY POMOCY SPEKTROSKOPII UV-VIS ORAZ EPR.
P-64 Makowska Justyna Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii PRZEPŁYWOWY BIOCZUJNIK DWUENZYMATYCZNY DO OZNACZANIA ETANOLU OPARTY NA ZREDUKOWANYM TLENKU GRAFENU.
P-65 Marczyk Anna Centrum Nowych Technologii UW 2-METYLOTETRAHYDROFURAN JAKO PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA ROZPUSZCZALNIK W REAKCJI METATEZY OLEFIN
P-66 Marek Paulina Wydział Chemiczny PW BADANIA STRUKTURALNE FORM POLIMORFICZNYCH KO-KRYSZTAŁÓW JONOWYCH
P-67 Masłowska Katarzyna Instytut Chemii i Techniki Jądrowej SYNTEZA PREPARATÓW MEDYCZNYCH (OPARTYCH NA PEPTYDOMIMETYKACH SELEKTYWNYCH WZGLĘDEM NEUROPILINY-1) DO DIAGNOSTYKI I TERAPII NOWOTWORÓW – BADANIA WSTĘPNE
P-68 Masoumifeshani Emran Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii CALCULATION OF MOLECULAR PROPERTIES WITH SYSTEMATIC MOLECULAR FRAGMENTATION
P-69 Materska-Wilczyńska Paulina Instytut Chemii Fizycznej PAN APPLICATION OF THE SELECTED CARBAZOLE DERIVATIVES FOR FABRICATION OF THE IMATINIB-IMPRINTED POLYMER RECOGNITION UNIT IN CHEMOSENSOR
P-70 Michałowska Aleksandra Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii WYDAJNA SYNTEZA NOWEGO TYPU ANIZOTROPOWYCH NANOREZONATORÓW AU@AG DO POMIARÓW SERS ORAZ SHINERS
P-71 Mieszkowska Martyna Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW WYKORZYSTANIE TECHNIK ELEKTROCHEMICZNYCH DO ALTERNATYWNEGO WYTWARZANIA TARCZ NIKLOWYCH
P-72 Młodzikowska Katarzyna Centrum Nowych Technologii UW THE INITIATION STEP OF THE INTRAMOLECULAR C-H ACTIVATION OF RU-NHC COMPLEXES
P-73 Możajew Mariusz Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii HOMOLOGY MODELING OF POTASSIUM CHANNEL KIR1.1 STRUCTURE
P-74 Nastała Andrzej Wydział Chemiczny PW METODY LABORATORYJNE OTRZYMYWANIA TLENKU AZOTU(V)
P-75 Nawrocka Ewa Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii REACTION MONITORING: HOW TO DEAL WITH NON-STATIONARY 2D FID?
P-76 Nguyen-Marcińczyk Cuc Thi Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW INVESTIGATION OF AUNPS IN SELECTED BIOLOGICAL SYSTEMS
P-77 Niciński Krzysztof Instytut Chemii Fizycznej PAN DETECTION OF CIRCULATING TUMOR CELLS IN BLOOD BY SHELL ISOLATED NANOPARTICLE – ENHANCED RAMAN SPECTROSCOPY (SHINERS) IN MICROFLUIDIC DEVICE
P-78 Nisiewicz Monika Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii GRAWIMETRYCZNA CHARAKTERYSTKA ODDZIAŁYWAŃ WEMURAFENIBU Z KOMÓRKAMI CZERNIAKA Z MUTACJĄ BRAF
P-79 Nowosielska Bernadeta Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ANALIZA KONFORMACYJNA CYKLOHEPTYLOAMINY ORAZ JEJ KOKRYSZTAŁÓW Z ALKOHOLAMI
P-80 Opuchlik Lidia J. Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii SYNTHESIS OF A FUNCTIONAL POLYMER DOPED WITH TRIANGULAR GOLD NANOPLATES AND LIPOIC ACID CYCLODEXTRIN DERIVATIVE AND ITS ELECTROCHEMICAL APPLICATION
P-81 Orłowski Piotr Antoni Centrum Nowych Technologii UW BADANIA PODSTAWOWE NAD LITOWANIEM POLIWĘGLOWODANÓW POCHODZENIA NATURALNEGO
P-82 Pacholak Piotr Wydział Chemiczny PW SYNTEZA I BADANIA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH WYBRANYCH HETEROCYKLICZNYCH ZWIĄZKÓW BOROORGANICZNYCH
P-83 Pajor Kamil Warszawski Uniwersytet Medyczny SYNTEZA FOSFORANÓW WAPNIA MODYFIKOWANYCH JONAMI SREBRA I GALU W CELU UZYSKANIA BIOMATERIAŁÓW O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYBAKTERYJNYCH
P-84 Parzyszek Sylwia Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ANIZOTROPOWA FLUORESCENCJA DYNAMICZNIE PRZEŁĄCZALNYCH UKŁADÓW KROPEK KWANTOWYCH
P-85 Pawłowska Karolina Warszawski Uniwersytet Medyczny SKŁADNIKI FENOLOWE W LIŚCIACH PERSICARIA ODORATA – ANALIZA JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA ŚWIEŻEGO I SUCHEGO MATERIAŁU ROŚLINNEGO
P-86 Pęśko Edyta Wydział Chemiczny PW INTERKALACJA ADDUKTÓW JONÓW METALI ALKALICZNYCH Z ZASADAMI LEWISA W WARSTWOWĄ STRUKTURĘ SELENKU ŻELAZA
P-87 Piecyk Karolina Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN BADANIA WPŁYWU NANOCZĄSTEK NA FUNKCJONOWANIE MITOCHONDRIÓW W KOMÓRKACH Z OKREŚLONYM STRESEM MITOCHONDRIALNYM
P-88 Pietrow Paulina Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii FUNKCJONALIZACJA TIOGUANOZYNY I JEJ POCHODNYCH POPRZEZ MOSTEK DISIARCZKOWY
P-89 Pocztańska Edyta Wydział Chemiczny PW MAGNETOLIPOSOMY JAKO POTENCJALNY SYSTEM MAGNETYCZNEGO DOSTARCZANIA I UWALNIANIA LEKÓW
P-90 Polakiewicz Sylwia Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii DYNAMICZNE, CIEKŁOKRYSTALICZNE UKŁADY BINARNE ZBUDOWANE Z MAGNETYCZNYCH NANOCZĄSTEK TLENKU ŻELAZA ORAZ METALICZNYCH NANOCZĄSTEK ZŁOTA
P-91 Połomski Damian Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ELEKTROCHEMICZNE BADANIE PROCESU REDUKCJI JONÓW TCO4- W ŚRODOWISKU KWASOWYM
P-92 Pruszkowska Kamila Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii SYNTEZA I BADANIA STRUKTURALNE CZTEROKOORDYNACYJNYCH KOMPLEKSÓW NIKLU (II) Z LIGANDAMI ENAMINOKETONOWYMI ORAZ PRODUKTÓW ICH REAKCJI Z AMINAMI HETEROCYKLICZNYMI
P-93 Przybylski Paweł Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii WYSOKOCIŚNIENIOWE ENANCJOSELEKTYWNE SPRZĘŻONE ADDYCJE MALONIANU DIETYLU DO B,B-DIPODSTAWIONYCH ENONÓW
P-94 Puła Przemysław Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UPORZĄDKOWANE CIENKIE WARSTWY KOPOLIMERÓW BLOKOWYCH JAKO SZABLONY DO WYTWARZANIA NANOSIATEK TYPU METAL-PÓŁPRZEWODNIK
P-95 Putko Paulina Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Chemii WPŁYW PRZEZCZASZKOWEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ (TMS) NA CZAS REAKCJI NA BODŹCE WZROKOWE
P-96 Pyrak Edyta Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii REPORTERY RAMANOWSKIE W SENSORACH SERS DO DETEKCJI DNA
P-97 Rajkiewicz Adam Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii SOLE JODONIOWE JAKO REAGENTY TRANSFERU GRUP FUNKCYJNYCH – KATALIZOWANA N-HETEROCYKLICZNYMI KARBENAMI SYNTEZA KETONÓW WINYLOWYCH I PROPARGILOWYCH
P-98 Remiszewski Maciej Wydział Chemiczny PW SYNTEZA NOWYCH, NIEFULERENOWYCH AKCEPTORÓW ORGANICZNYCH DO OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH TYPU BHJ
P-99 Rodak Magdalena Instytut Chemii i Techniki Jądrowej PRZEDKLINICZNE BADANIA NANOCIAŁA ANTY-HER2 2RS15D WYZNAKOWANEGO 225AC
P-100 Rogowski Marcin Instytut Chemii i Techniki Jądrowej WYKORZYSTANIE METODY ZNACZNIKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH
P-101 Rolińska Karolina Wydział Chemiczny PW POLI(WĘGLANO-URETANY) JAKO MATERIAŁY Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIU BIOMEDYCZNYM
P-102 Sęk Aleksandra Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN IDENTIFICATION OF POTASSIUM CHANNELS IN THE MITOCHONDRIA OF HUMAN BRONCHIAL EPITHELIAL CELLS.
P-103 Sitkiewicz Andrzej Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii METODY KOMBINATORYCZNE W WYTWARZANIU WARSTW POLIMEROWYCH NA PODŁOŻU KRZEMOWYM
P-104 Siudem Paweł Warszawski Uniwersytet Medyczny KAPSAICYNA, DIHYDROKAPSAICYNA I NONIWAMID JAKO LIGANDY RECEPTORA TRPV1. ANALIZA STRUKTURALNA I FIZYKOCHEMICZNA
P-105 Skoczek Justyna Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii STRATEGIA ANALITYCZNA OZNACZANIA AKTYWNOŚCI ENZYMATYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ESTRÓW FLUORESCEINY
P-106 Smoliński Tomasz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej SYNTEZA HOLLANDYTU DO ZESTALANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH POCHODZĄCYCH Z NOWOCZESNYCH REAKTORÓW JĄDROWYCH
P-107 Sobańska Sylwia Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ANIZOTROPOWE NANOCZĄSTKI Au/Ag@SiO2 JAKO NANOREZONATORY ELEKTROMAGNETYCZNE W POMIARACH SHINERS
P-108 Sobczak Grzegorz Instytut Chemii Fizycznej PAN IZOMERYZACJA AZOBENZENÓW NA POWIERZCHNI NANOCZĄSTEK W OBECNOŚCI ZWIĄZKÓW MAKROCYKLICZNYCH
P-110 Stefanowska Aleksadra Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii REKONSTYTUCJA BIAŁKA MITOCHONDRIALNEGO ROMK1 W SZTUCZNE MEMBRANY BIOMIMETYCZNE
P-111 Sudlitz Marcin Instytut Chemii i Techniki Jądrowej METODA HIGIENIZACJI OSADÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z WYKORZYSTANIEM AKCELERATORA ELEKTRONÓW – KONCEPCJA „ZERO-ENERGETYCZNEJ” BIOGAZOWNI
P-112 Sutuła Szymon Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW MODEL MULTIPOLOWY A WYSOKIE CIŚNIENIE – BADANIA RENTGENOWSKIE HYDRATU P-NITROFENOLANU POTASU
P-113 Szustakiewicz Piotr Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii BINARNE UKŁADY HYBRYDOWYCH NANOCZĄSTEK CIEKŁOKRYSTALICZNYCH – NA DRODZE DO OTRZYMANIA PLAZMONICZNYCH MATERIAŁÓW O KONTROLOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH OPTYCZNYCH.
P-114 Śmiałkowski Michał  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii INTERATOMIC POTENTIALS AND TRANSITION DIPOLE MOMENTS FOR THE GROUND AND EXCITED STATES OF THE SR2+ MOLECULAR ION
P-115 Tobiasz Piotr Wydział Chemiczny PW SYNTEZA AZOWYCH POCHODNYCH DIBENZO[B,F]OKSEPINY – POTENCJALNYCH FOTOCHROMOWYCH PRZEŁĄCZNIKÓW MOLEKULARNYCH
P-116 Tobolska Aleksandra Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW METALOKOMPLEKSY PEPTYDOWE JAKO NOWA KLASA RECEPTORÓW ANIONÓW FOSFORANOWYCH – BADANIA ELEKTROCHEMICZNE
P-117 Tomaszewski Patryk Wydział Chemiczny PW NANOPOROWATE JONOWE SIECI ORGANICZNE (NION) OPARTE NA FUNKCONALIZOWANYCH TETRAARYLOBORANACH
P-118 Tomczyk Ewelina Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii INDUKOWANE ŚWIATŁEM PRZEŁĄCZANIE PLAZMONU NANOCZĄSTEK CIEKŁOKRYSTALICZNYCH
P-119 Walczak Rafał Instytut Chemii i Techniki Jądrowej CYKLOTRONOWA PRODUKCJA 47CA DLA GENERATORA 47CA/47SC
P-120 Walczak Wojciech Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI KOMPLEKSOTWÓRCZE RECEPTORÓW ZDOLNYCH DO WIĄZANIA JONÓW OBOJNACZYCH
P-121 Wargocka Weronika  Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW WYKORZYSTANIE TECHNIK IZOTOPOWYCH W OBRAZOWANIU SERCA
P-122 Wasilewska Malwina Instytut Chemii i Techniki Jądrowej NANOZEOLIT NAA JAKO NOŚNIK RADIONUKLIDU 223RA DLA CELOWANEJ TERAPII RAKA STERCZA
P-123 Wawrowicz Kamil Instytut Chemii i Techniki Jądrowej CYKLICZNE WYDZIELANIE 99mTc Z NAŚWIETLONYCH PROMIENIOWANIEM γ TARCZ 100Mo
P-124 Więcław-Midor Anna Maria Wydział Chemiczny PW WPŁYW STRUKTURY RDZEŃ – POWŁOKA NA GŁĘBOKOŚĆ SIECIOWANIA FOTOUTWARDZALNYCH DYSPERSJI NA BAZIE AL2O3
P-125 Wisińska Natalia Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii HETEROPOLIKWAS KRZEMOWOLFRAMOWY JAKO ALTERNATYWNY ELEKTROLIT WODNY DLA CELÓW SUPERKONDENSATORÓW
P-126 Wojciechowski Jarosław Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii NOWE METODY PREPARACJI MIKRO- PRÓBEK HISTORYCZNEGO MALARSTWA OLEJNEGO W ICH ANALIZIE TECHNIKAMI INSTRUMENTALNYMI
P-127 Wrońska Marta Wydział Fizyki UW WYKORZYSTANIE METOD ORGANIZACJI KOPOLIMERÓW BLOKOWYCH DO PORZĄDKOWANIA CIEKŁYCH KRYSZTAŁÓW
P-128 Wróbel Kamil Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof.. Ignacego Mościckiego WPŁYW MODYFIKACJI MIEDZIĄ MA PROCES ROZŁADOWANIA I ŁADOWANIA ELEKTROD AKUMULATORA KWASOWO-OŁOWIOWEGO Z KOLEKTOREM PRĄDU NA BAZIE POROWATYCH MATRYC WĘGLOWYCH.
P-129 Zaborowska Michalina Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii WPŁYW ZAWARTOŚCI CHOLESTEROLU NA ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH LEKÓW ANTYNOWOTWOROWYCH NA MODELOWE BŁONY BIOLOGICZNE
P-130 Zakrzewska Barbara Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii PROCES ELEKTROREDUKCJI TLENU-ZASTOSOWANIE KATALIZATORÓW OPARTYCH NA STRUKTURZE BŁĘKITU PRUSKIEGO
P-131 Zakrzewska Elżbieta Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego WPŁYW PROSZKÓW POLERSKICH ORAZ STABILNOŚCI EMULSJI NA KSZTAŁTOWANIE KONSYSTENCJI WYROBÓW.
P-132 Zakrzewski Maciej Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii EFEKTYWNE ROZPOZNANIE ORAZ EKSTRAKCJA CIECZ/CIECZ OCTANU POTASU PRZY POMOCY RECEPTORA MOLEKULARNEGO OPARTEGO NA SZKIELECIE L-WALINY
P-133 Zaleskaya Marta Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii RECEPTORY I SENSORY PAR JONOWYCH POCHODNE AMIDU KWASU KWADRATOWEGO
P-134 Załubniak Dominika Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI KOMPLEKSOTWÓRCZYCH RECEPTORÓW SOLI OPARTYCH NA SZKIELECIE KWASU 2,2-BIS(HYDROKSYMETYLO)PROPIONOWEGO
P-135 Zieja Paulina Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Chemii WPŁYW PODSTAWIENIA RDZENIA CZĄSTECZKI ATOMAMI FLUORU NA INDUKCJĘ FAZY SMEKTYCZNEJ A W MIESZANINACH ZWIĄZKÓW CIEKŁOKRYSTALICZNYCH
P-136 Zieniuk Bartłomiej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego BIOMASA DROŻDŻY Z GATUNKU YARROWIA LIPOLYTICA JAKO BIOKATALIZATOR W SYNTEZIE ANTYOKSYDANTÓW
P-137 Ziędalska Iza Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii LIPIDOWE MEZOFAZY JAKO NOŚNIKI LEKU W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
P-138 Żelechowska-Matysiak Kinga Wydział Fizyki UW SYNTEZA I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH RADIOKONIUGATU GAL-68 – CEFEPIM JAKO POTENCJALNEGO RADIOFARMACEUTYKU DO DIAGNOSTYKI PET INFEKCJI BAKTERYJNYCH
P-139 Żuk Michał Tomasz Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA MODYFIKOWANYCH SUPERPARAMAGNETYCZNYCH NANOCZĄSTEK FE3O4 (SPION) PRZEZNACZONYCH DO TERAPII RADIONUKLIDOWEJ I HIPERTERMII RADIOFREKWENCYJNEJ
P-140 Żurowski Radosław Wydział Chemiczny PW WPŁYW DODATKÓW GRAFITOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE PŁYNÓW ZAGĘSZCZANYCH ŚCINANIEM
P-141 Żygieło Maria Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA NANOREZONATORÓW O WŁAŚCIWOŚCIACH MAGNETYCZNO-PLAZMONOWYCH DO CELÓW SPEKTROSKOPII SERS ORAZ SHINERS
P-142 Wnuk Paweł Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych BADANIE NISKOTEMPERATUROWYCH OGNIW PALIWOWYCH ZASILANYCH ETANOLEM Z UŻYCIEM ELEKTROCHEMICZNEJ SPEKTROSKOPII IMPEDANCYJNEJ